Association of veterinary surgeons in Bulgaria
Асоциация на ветеринарните хирурзи в България
 Решение от срещата на комисията за връзки с ветеринарно медицинските факултети и следдипломна квалификация на членовете на БВС проведена на 15.06.2016 г. в гр. София . 1. Взе се решение за създаване на точкова система за оценка на следдипломна квалификация на членовете на БВС, която ще бъде базирана на директива 2013/55/ЕС, както и на Европейската квалификационна рамка и Националната квалификационна рамка за обучение през целия живот. Приемаме без изменение стандартите и досие на компетенции за продължаващо ветеринарно медицинско обучение в Европа одобрено от УС на ПВОЕ от м. Март 2016г. Точковата система ще има следния вид за да отговаря на критериите на Европейската квалификационна рамка всеки ветеринарен лекар трябва да покрива минимум от точки годишно, сумирането им ще се прави един път на 3 години. Допустимо е дадена година да се покрият по-малко часове, но за период от 3 последователни години сбора от часовете да не е по-малък от 250 образователни часа. Годишния минимум е средно 84 образователни часа. Всеки ветеринарен лекар, който желае да бъде категоризиран трябва да изпрати следните документи : 1. Заявление за регистрация/ по образец/. 2. Актуален документ за членство в БВС. 3. Копие от всички дипломи и сертификати за участие, доказващи налични кредити. Подаването на документите ще става всяка година от 01 до 31 Март. Ще се признават кредити за следдипломна квалификация от Ветеринарно медицински факултети акредитирани от БВС, асоциации с професионална насоченост и други организации на ветеринарни лекари, ако лекционните кредити отговарят на критериите на FVE . Срокът за обработване на документите от комисията ще е 2 месеца/до 31 Май на годината на подаване/. При необходима проверка, срока може да бъде удължен. Ветеринарни лекари участващи в програмата за следдипломна квалификация ще се разделят в 3 категории – = трета категория квалифициран ветеринарен лекар –– отговарящ на 10 ESTC =100 точки= 250 часа. Натрупани за 3 години. ◊ ◊Поради съображение с критериите на Европейската квалификационна рамка всеки ново завършил ветеринарен лекар може да вземе участие в семинари и лекции едва когато са натрупали 1 година професионален опит и поради това ще се титулува едва на 4 години след завършването си. = втора категория квалифициран ветеринарен лекар –– отговарящ на 20 ESTC=200 точки= 500 часа. Натрупани за 6 години. Ще се добавят сумарно и точките от предходното кандидатстване. = първа категория квалифициран ветеринарен лекар –– отговарящ на 30 ESTC=300 точки= 750 часа. Натрупани за 9 години. Ще се добавят сумарно и точките от предходното кандидатстване. По този начин всеки член на колегията ще може да натрупа 30 ESTC=300 точки= 750 часа за период от 9 - 10 години. Списъка на квалифицираните ветеринарни лекари ще бъде публикуван в страницата на БВС. Тези ветеринарни лекари, които не подадат заявление за регистрация в определения срок или не постигнат препоръчания брой кредити за 3 години остават същата категория или изпадат в списъка на не категоризираните ветеринарни лекари. 2. Взе се решение като неотменна част от продължаващото обучение на БВС да бъде членството и сътрудничеството ни с FVE и FECAVA .

Във връзка с провеждането на извънредно Общо събрание на БВС, Управителният съвет на АВХБ на свое заседание взе решение:

Да бъде отправено следното предложение за промяна в Устава на БВС:

„В Постоянната Работна Комисия за връзки с ветеринарномедицинските факултети и следдипломна квалификация, ОСВЕН редовно избраните членове по Устава, да бъдат включени ДОПЪЛНИТЕЛНО и по един представител на всички профилирани професионални организации ( БАВЛДЖ, АВХБ, БАВОТ...и др.), излъчен от тях.“

Презумпцията е по-голяма представителност на Комисията по отношение на организацията на следдипломното обучение на ветеринарните лекари, в контекста на изискванията на ЕС.

=======================================

Изпрати

Събития:

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Лондон

СЪБИТИЯ
    На 20.02.13, Организационният секретар на АВХБ д-р Живко Д. Желязков (вдясно) проведе среща в Лондон с Ник Стейс - изп. директор на RCVS - съсловната ветеринарна организация на Великобритания (http://www.rcvs.org.uk/home/).
  По време на срещата - продължила повече от два часа - са обсъдени бъдещите промени, които касаят ветеринарната гилдия в Европейския съюз, в контекста на предстоящата Директива на ЕК относно следдипломните обучения и професионални квалификации (специализации) във  Ветеринарната професия. 
  Асоциацията на ветеринарните хирурзи в България получи новата Процедура по признаване и мониторинг на Специалностите във Великобритания, в съответствие с бъдещите директиви от ЕК! 
  От страна на RCVS е отчетен фактът, че наличието на Асоциация на ветеринарните хирурзи в България - и то във формат обединяващ университетските преподаватели по хирургия и специалистите от практиката - дава уникалната възможност на страната ни да изпълни по най-добрия начин предстоящата директива на ЕК, понеже във Великобритания на този етап не се е обособила подобна структура по отношение на Ветеринарната хирургия.

Турция

СЪБИТИЯ
 

 Председателят на АВХБ - проф. д-р Иван Борисов, ДВМН, бе на посещение във Ветеринарния факултет на Университета в Анкара, Турция, където се срещна с президента на Турската асоциация по ветеринарна ортопедия и травматология (ТАВОТ) и шеф на Департамента по Ветеринарна ортопедия и травматология- проф. д-р Хасан Билгили, ДВМ,. 
 На срещата проф. Билгили е потвърдил участието на ТАВОТ в  МЕЖДУНАРОДНАТА ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ -90 ГОДИНИ ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ И ВИСШЕ ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКО ОБРАЗОВАНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ на 30 и 31 май 2013г. в ТрУ - Стара Загора, както и приемането на ТАВОТ за колективен член на Асоциацията на ветеринарните хирурзи в България.
 Предстои и посещение да делегати на АВХБ на 2-рия Конгрес на ТАВОТ, който ще се състои на 24 и 26.10.2013г. в Кушадасъ.

На 20.10.12  Асоциацията на ветеринарните хирурзи в България

 съвместно с  „Булвет Медика ’12” и ВМФ на Тракийския университет - Стара Загора,

              проведе Кръгла масаНа събитието бяха обсъдени: Регистъра на Ветеринарните хирурзи в България; Международното сътрудничество; Подготовката на лектори; Организация на Конференцията на АВХБ - 2013; Актуални теми; Други. 

 Мероприятието бе изключително ползотворно, в пълна зала, с много конструктивизъм и заедност, категорични решения, запланувани мероприятия, нови членове, интерес от сродни организации..... 

 

Учредително събрание

СЪБИТИЯ

 На 22.06.12 в Заседателната зала на Ректората на Тракийския университет се проведе Учредителното събрание на АСОЦИАЦИЯТА НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ ХИРУРЗИ В БЪЛГАРИЯ!

Асоциацията на ветеринарните хирурзи в България, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел е неправителствена, независима и доброволна организация, обединяваща ветеринарните хирурзи, които са заявили доброволно желанието си за членство, приемат Устава и отговарят на условията за членство.

  На учредяването  присъстваха 35 учредители - преподаватели в катедрите по хирургия на Тру и ЛУ, ветеринарни лекари-специалисти от практиката и БАБХ.

  В началото прочувствено приветствие изнесе доц. д-р Михни Люцканов, Декан на ВМФ на ТрУ. В словото си доц. Люцканов изтъкна значението на Асоциацията за Българската Ветеринарна наука и практика.

  По предложение на проф. д-р Динко Динев  бяха направени някои съществени промени в проекто-устава в посока на това АВХБ да не се капсулира. Една от промените е например, че Асоцииран член на Асоциацията ще може да бъде всеки ветеринарен лекар, а не както бе предвидено: само такъв, който в момента на кандидатстване специализира.

  Сред учредителите бе и Доайена на Българската Ветеринарна хирургия проф. д-р Крум Койчев, двмн, в последствие избран единодушно и много възторжено за „Почетен Председател” на Асоциацията на ветеринарните хирурзи в България!

 Всички много харесаха и приеха логото и мотото на АВХБ, изготвени от Студио за лого дизайн "Загоров".Логото изобразява склапел в действие, „обгрижен” от  змията, която символизира знанието и мъдростта, а мотото гласи „MANU SAPIENTI VITAM DAT”- “(В) МЪДРАТА РЪКА ДАВА ЖИВОТ”! Мотото е предложено от "Д-р До", член на Фейсбук група "Ветеринарна среща".

  След гласуване бяха избрани следните органи на контрол и управление:

    Управителен съвет:  Председател: проф. д-р Иван Борисов, двмн (Катедра по Ветеринарна хирургия на ВМФ, ТрУ, Стара Загора)

                                             Членове:  гл. Ас. д-р Надя Златева (Катедра по Ветеринарна хирургия на ВМФ, ЛУ, София)

                                                             д-р Живко Д. Желязков, ветеринарен лекар, специалист хирург – частнопрактикуващ в амбулатория в гр. Ст. Загора.

      Контролен съвет : Доц. д-р Галина Симеонова, двм (Катедра по Ветеринарна хирургия на ВМФ, ТрУ, Стара Загора)

                                    д-р  Георги  Узунов, ветеринарен лекар, специалист хирург - частнопрактикуващ в амбулатория в гр. София.

                                     д-р  Николай Механджийски, ветеринарен лекар, специалист хирург -  частнопрактикуващ в амбулатория в гр. Самоков.

  Успешно и с радост  се изпълни и последната точка от дневния ред на събранието: „ Тържествен обяд в ресторант  „Омега”, Стара Загора”!  Събирането протече в наистина дружеска атмосфера с много тостове и добри пожелания за  развитието на Асоциацията на ветеринарните хирурзи в България, така че дейността й да се изпълни със съдържание.

 НА ДОБЪР ПЪТ И ПОПЪТЕН ВЯТЪР! УСПЕХ!

ЗАЩИТА НА НАУЧЕН ТРУД

СЪБИТИЯ
 На 11.05.12 от 10.30 часа, в семинарната зала на секция "Паразитология" (7-ми корпус, 3-ти етаж) към ВМФ на Тракийски университет - Стара Загора,  се състя защита на дисертационен труд на тема : "Експериментални и клинични проучвания върху патогенезата, диагностиката и лекуването на фрактури при кучето" за присъждане на научна степен 
                         "ДОКТОР НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИТЕ НАУКИ"  на 
                                  
                                        доц. д-р Михаил Димитров Паскалев, двм

от катедра "Ветеринарна хирургия" на ВМФ при ТрУ, Стара Загора.

  Състав на научното жури:
           Председател:  Проф. д-р Иван Борисов Иванов, двмн
                 
                 Членове:  Проф. д-р Крум Д. Койчев, двмн
                                Проф. д-р Динко Н. Динев, двмн
                                Проф. д-р Хубен Д. Хубенов, двм
                                Проф. д-р Богдан Ян. Аминков, двмн
                                Проф. д-р Кольо Н. Влахов, двм
                                Доц.   д-р Малчо Г. Петров, двм

 След представяне на становищата от всеки от членовете на научното жури, всички гласуваха "ЗА" успешно положената защита и присъждането на научната степен  "ДОКТОР НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИТЕ НАУКИ" на  доц. д-р Михаил Димитров Паскалев, двм.

Голяма част от гостите – ръководители на катедри от ВМФ – изразиха възхищението си от нивото на дисертационния труд и неговото значение за науката и практиката.


.

Изпрати
Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.