Association of veterinary surgeons in Bulgaria
Асоциация на ветеринарните хирурзи в България
AVSB.alle.bg

ЦЕЛИ

 Целта на Асоциацията е да ОБЕДИНИ в единна работна среда университетските преподаватели от департамените по ветеринарна хирургия в България, както и ветеринарните специалисти-хирурзи от практиката, за споделяне опита и знанията на всички, за развитието на науката и практиката.
 
      Движещият мотив е развитието на ветеринарната хирургия в България, чрез активна комуникация между науката и практиката  и  прилагането на по-високи стандарти...

  "Всяко споделяне на знанието с другите, отваря нови хоризонти и пред споделящия! "  - основоен принцип в майевтиката на Сократ

                                                                        ***

  Асоциацията на ветеринарните хирурзи в България, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел е неправителствена, независима и доброволна организация, обединяваща ветеринарните хирурзи, преподавателските колективи във факултетите по ветеринарна медицина в България, специализанти, докторанти, практикуващи ветеринарни хирурзи, които са заявили доброволно желанието си за членство, приемат Устава и отговарят на условията за членство.                 ЦЕЛИ:


1.    Да извършва регистрация на специалистите - ветеринарни хирурзи, на специализиращите и на работещите ветеринарни  хирурзи в България.

2.    Да съдейства за повишаване на теоретичните знания и практическите умения чрез осигуряване на реални възможности, както за специализация по ветеринарна хирургия, така и за продължаващо обучение на своите членове у нас и в чужбина;

3.    Да установява и развива международно сътрудничество със сродни организации от други страни и да разширява контактите на българските ветеринарни хирурзи с изтъкнати чуждестранни специалисти за внедряване на световните постижения в България;

4.    Да работи за създаване и развитие на нормативна и методична база в областта на ветеринарната хирургия в България, чрез създаване на стандарти за ветеринарната хирургия и правила за прилагането им, както и на други професионално издържани проекти.

          5.  Да обедини усилията на своите членове, с цел да защитава правата и интересите им      
пред органите на законодателната, изпълнителната и съдебната власти в България.


Членство:

  • Из Устава на АВХБ:
  •  Чл.9.(1) Членове могат да бъдат дееспособни физически лица (индивидуални членове), юридически лица (колективни членове), които желаят да допринесат запостигане целите на асоциацията и които приемат устава на асоциацията и активносъдействат за постигане целите и задачите, и редовно плащат членския си внос. (2) Индивидуален член на асоциацията може да бъде: - ветеринарен лекар – магистър, преподавател в катедрите по Хирургия във ВМФ – Ст.Загора или ВМФ – София. - ветеринарен лекар - магистър с допълнителна специализация по ветеринарна хирургия; - ветеринарен лекар - магистър защитил докторска дисертация по проблемите на ветеринарната хирургия; - ветеринарен лекар – магистър, работещ на постоянен трудов договор в катедрите и клиниките по ветеринарна хирургия на ВМФ в Стара Загора и София. (3) Колективни членове са юридически лица, с интереси и дейности сходни с тези на АВХБ и желаят да работят съвместно за постигане на целите на асоциацията, като при вземане на решения имат право на един глас в общото събрание на сдружението. 3
  • 4. (4) Асоцииран член на асоциацията може да бъде всяко дееспособно лице с правоспособност на ветеринарен лекар – магистър. (5) Асоциираните членове имат всички права и задължения на редовните членовена сдружението, но не могат да бъдат избирани в неговите органи за управление иликонтрол, както и в работни и експертни групи или комисии, както и като делегати заучастие в други организации или мероприятия, както и нямат право да гласуват привземането на решения от Общото събрание на сдружението. (6) Асоциираните членове заплащат половината от определения встъпителен имесечен членски внос. (7) За големи заслуги в областта на ветеринарната хирургия, на български иличужди граждани може да бъде присъдено званието „Почетен член” и „Почетенпредседател” на АВХБ. Утвърждаването на почетните членове и почетнитепредседатели се извършва от Общото събрание по предложение на Управителния съвет.Почетните членове се освобождават от членски внос и нямат правата на редовнитечленове. Те могат да бъдат едновременно почетни и редовни членове, но в такъв случай заплащат членски внос и имат правата на редовните членове. Х. ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО Чл.10.(1). Членуването в асоциацията е доброволно. Всички членове наасоциацията са равнопоставени. (2). Кандидатьт подава писмено заявление до Управителния съвет, в коетодекларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав. Кандидатите -юридически лица, представят със заявлението и заверени копия от документите си зарегистрация и от решението на управителните си органи за членство в асоциацията. 
AVSB.alle.bg
Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.